Çizgelikedi'yi Facebook'ta izlemek için lütfen tıklayın:

Söyleşi:" 21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-3

AĞ ÜZERİNDE...
Tahir ÜN(*)

Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması, sayısal aktarım, kayıt, yeniden üretim ve sunma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla internet, sadece bir iletişim aracı olarak değil ve fakat ‘yeni’ denebilecek sanatsal medya, siyasal, kültürel ve ekonomik mücadele alanı olarak tüm dünyada inanılmaz bir hızla günlük hayatın bir parçası olmuştur. Ortaya çıkışı yaklaşık otuz yıl önceye dayanan, yaygın olarak kullanımının ise on beş yıllık bir geçmişi olan interneti, görsel kültürün yaygınlaşmasının en önemli araçlarından birisi olarak görmek gerekir. Onun böylesine yeni bir gelişme olması, hayatın pek çok alanını birden etkisi altına alması, sahip olduğu potansiyeli ve olanakları doğru tespit etmeyi de güçleştirmektedir. Internet bir yandan çok çabuk bir şekilde sanat dünyasında kabul görmüş, elektronik ticaretin hüküm sürdüğü bir alan olarak küresel ekonominin bir aracı haline gelmiş, öte yandan web aracılığıyla bir tür ‘bilgi kaynağına’ dönüşmüş ve elektronik postanın yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla bir iletişim aracı haline gelmiştir. Ayrıca internet, bir tür pazar, Aydınlanma ideolojisinin taşıyıcısı, ulus-devletin mezarcısı, bireysel alan yaratıcısı bir teknoloji olarak görülmekte, çoğunluğu oluşturan sessiz marjinallerin meydanı haline geleceği düşünülmektedir. (Stratton, 2002: 80-97)

Kuşkusuz, sayısal üretim ve tüketim biçimleri, daha özgür bırakılmış gibi görünen böylesi bir yapı, kendi yarattığı sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik (augmented reality) benzeri yeni kavramlara da yaslanarak ağ sanatı, yazılım sanatı gibi yepyeni sanat türleriyle tanışmamıza olanak sağlamaktadır. Simpson, ağ sanatları (ascii art, mail art, webart, netart vs.) gibi etkileşimli iletişim araçlarıyla çalışan sanatçılara kuşkuyla bakarak; onların giderek soyut ve tarih dışı bir ‘üretici’ konumuna düştüklerini ifade eder. Farklı disiplinlerin gitgide daha fazla iç içe kullanıldığı bu yeni yapı, imge düzmece bir boyuta indirgenmediği sürece hoş görünmektedir. Elbette, ağ sanatı ve sayısal sanat aynı şeyler değildir. Her ağ sanatı sayısaldır ama her sayısal sanat ağ sanatı değildir. Konuya bu çerçeveden bakacağız.

Söyleşi:" 21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-2

Söyleşi/Tartışma: “21. yüzyılda imgeye ne oldu?”(2)
Konuk: Murat Göç (*)
Tarih: 16 Aralık 2009, Çarşamba, Saat:19:30
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

İNTERNET BİR DEVRİM İSE EĞER, DEVİRDİĞİ NEYDİ?
Murat Göç (*)
“Bloglar, fotoğraf paylaşım siteleri, video podcast’ler, facebook, youtube, google ve daha nice sanal imge kütüphanesi. Internetin yaygınlaşması, birçok etkisinin yanı sıra, imge tüketimi bağlamında da bir “devrim” gerçekleştirdi. Ancak bu devrim neyin devirimiydi, birey imge ile ilişkisinde hangi noktada idi ki, internetin gelişi ile bu ilişki altüst oldu ve çok başka bir şeye dönüştü? Bu imgesel devrim, diğer devrimler gibi, evrimin bir sonucu muydu, yani nihayetinde zaten bu noktaya gelecek miydik, yoksa internet bazı süreçleri hızlandırdı mı? İmge bombardımanı, imgenin gerçekliğinden kopuş, imgesel iletişimde modern öncesine dönüş, imgenin ölümü, dilin hapishanesi, ayna evresinin temel unsuru olarak fotoğrafik imge… Bütün bunlar akademisyenlerin boş vakitlerini doldurmak ve bir iş yaptıklarına kendilerini inandırmak için uydurdukları bilimsel saçmalıklar mı yoksa tüm bu kuramsal safsata gerçek hayatta karşılığını buluyor mu?

Bu sunum, bu soruların bir kısmının cevaplanabilir olduğunu varsayarak birey imge tüketimi ilişkisini internet ve online teknolojiler üzerinden anlamaya niyet ediyor. Yalnız bunu yaparken seçkinci bir tavırla internetin neleri “piçleştirdiğinden” (bastardize) ve düzensizleştirdiğinden (transpose) bahsetmek ile yetinmeyecek; bazen düzensizliğin ve anarşinin ne kadar yaratıcı ve özgürleştirici olabildiği savından hareketle internet teknolojilerinin ve kültürünün yarattığı “demokratikleşmeden” “merkezsizleşmeden” ve “otonomiden” de söz açacak. Bu durumda, klasik kültür eleştirisi kuramlarının pasif tüketici öznesi birey kavramını sorunlaştıracak, bireyin de imge ile dönüştüğünü, bazen imgeye dönüştüğünü ve bazen de imgeyi dönüştürdüğünü tanıdık örneklerle açıklamaya çalışacak."
Çizgelikedi'nin "21. yüzyılda imgeye ne oldu?" sorusunu gündeme alacağı söyleşi/tartışma akşamlarının ilkinde, sayın Oğuz Adanır konuğumuzdu.Kendisine ve katılan tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi"21. Yüzyılda imgenin başına bir şey gelmedi ama özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında çok şey geldiği söylenebilir.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse 20. yüzyıl başında fotoğraf ve sinema Modern toplumların gündelik yaşamında çok sınırlı bir yere sahiptiler. İnsanlar, örneğin imgeyle gazetelerde, dergilerde ve haftada bir kez izledikleri filmlerde karşı karşıya geliyorlardı. Üstelik bunlar estetik açıdan çoğunlukla kötü görüntülerdi.
1950'li yıllardan başlayarak film üretiminde görülen artış ve biriken film stoklarının Televizyon gibi bir araç aracılığıyla eritilebilme olanağı imge üretiminde bir patlamaya yol açmıştır. Haftalık dergi sayısında inanılmaz bir artış görülmüş ve zamanla pay-tv, cable-tv, vb uygulamalar ve nihayet Internet'in ortaya çıkmasıyla gündelik yaşamı egemenliği altına almış görünen imge hiçleşmeye başlamıştır..."BirGün Gazetesi/18 Kasım 2009

Çizgelikedi Gençler Projesi'09 katılım koşulları ve takvimi[BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR]

Gençler Projesi
1980 ve sonrasında doğmuş gençlerle gerçekleştirilmesi amaçlanan Gençler Projesi’09 için belirlenen kavram:

“KENTİNE/KENDİNE BAKMAK”

Bu kavram ile, İzmir kentinin varlığını bir zemin/belge/mekan olarak kabul eden; ancak, İzmir’e ait coğrafya, mimari, nesne, durum, vb. üzerinden çalışılmış fotoğrafların değil; fotoğrafçının kendi öznelliği içinde, kendi imgelem dünyası temelli bir yorumu olan fotoğrafların ortaya çıkması amaçlanmaktadır.

PROJE TAKVİMİ:
5 Adet Fotoğraf İle Görüşme Tarihi:
15 Ekim-14 Aralık 2009
(Her katılımcı randevu ile...)
Değerlendirme Sonuçları
Bildirim Tarihi:
20 Aralık 2009
Uygulama Başlangıç Tarihi: Aralık 2009
Sergi Açılış Tarihi: Mayıs 2010


TEMEL İLKELER ve UYGULAMA İLKELERİ:
AMAÇ

1. Bu proje atölyemizde; belirlenen kavrama bağlı olarak programlanacak tartışma toplantıları, söyleşi, sunum, bireysel araştırma ve benzeri tüm düşünsel üretim çalışmalarına; ertesinde de, eleştiriler ışığında gerektiğinde yeniden üretimlerle olgunlaşıncaya değin sürecek fotoğraf üretim süreçlerine katılacak, 1980 yılı ve sonrasında doğan gençler ile, aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda üretilen özgün fotoğraflardan oluşturulacak bir sergiyi amaçlıyoruz.

BAŞVURU ve KATILIM

2. Projede yer almak isteyen gençler, kendi çalışmalarından seçtikleri en az 13X18 (cm) boyutlarında basılmış 5(beş)(*) adet fotoğraflarıyla, karşılıklı kararlaştırılacak günlerde Çizgelikedi’de ayrı ayrı görüşmeye çağırılacaklardır.

3. Proje başvurusu sırasında, gençlerden (bir A4 sayfasına yazılmış) özgeçmişleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve proje temel ilkeleri ile uygulama ilkelerini kabul ettiklerine dair “Katılım Sözleşmesi”ni imzalamaları istenecektir.

4. Görüşmeler doğrultusunda seçilen ve proje ilkelerini kabul edip “Katılım Sözleşmesi”ni imzalamış gençler; amaç maddesinde tanımlanan tüm etkinliklere katılmayı ve bunlara ait takvime de sadık kalmayı kabul etmiş olacaklardır.

SERGİ
5. Fotoğrafların sonuçlandığına dair son karar Çizgelikedi inisiyatifinde olacaktır.

6. İlk sergi Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Galerisi’nde açılacak, ayrıca İzmir çevresi ve dışına taşınabilmesi için, Çizgelikedi girişimlerde bulunacaktır.

GİDERLER
7. Serginin farklı yerlerde açılması, ilgili materyallerin tasarlanıp bastırılması vb. proje giderleri, Çizgelikedi’nin kurumsal inisiyatifiyle karşılanacaktır.

8. Proje sürecinin sonunda, fotoğrafların sergileme boyutlarında baskı ve standartlaştırılmış(**) paspartu/çerçeve giderlerini, sergide yapıt(lar)ı yer alacak katılımcıların kendileri karşılayacaktır.
Bunun dışında Çizgelikedi, katılımcılardan proje atölyesinin yürütümüne ait herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI
9. Fotoğraf sahibi gençler, proje takvimi sona erinceye değin, yapıtlarını herhangi bir ortamda kullanmayacak, paylaşmayacaklardır. Bu sırada fotoğraflara ait tüm kullanım yönetimi Çizgelikedi’ye ait olacaktır. Çizgelikedi, sergilenen fotoğrafları; basılı, sözlü, internet vb. ortamlarda, projeye ait tanıtımlarda ve kendi tanıtımlarında, yapıt sahibini anarak kullanabilecektir.

10. Fotoğraflar, sergi takvimi sona erdiğinde sahiplerine teslim edilecektir.(*) Katılmak isteyen gençler ile fotoğrafları eşliğinde tanışmayı, projeye dair ayrıntıları görüşmeyi ve böylece sağlıklı bir başlangıcın adımını atmayı amaçlıyoruz.

(**) 42X92(cm) dikey paspartulu camsız çerçeve içine yerleştirilecek baskı boyutlarına, yapıtlar özelinde karar verilecektir.

Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi Görsel Ortamlar Tasarım-Eğitim-Üretim'e aittir. © 2009

“Kimlik ve İtaat” fotoğraf sergisi 24 Eylül'de Söke'de açıldı.

“Kimlik ve İtaat” fotoğraf sergisi
24 Eylül'de Söke'de açıldı.Çizgelikedi Kadınlar Projesi-II
'Kimlik ve İtaat' Fotoğraf Sergisi


Yer: Söke Belediyesi Fatma-Suat Orhon

Müze ve Sanat Evi

Aydın Cd. No:21 Söke/AYDIN

Serginin izlenime açık olduğu tarihler:

25 Eylül -10 Ekim 2009


Serginin izlenime açık olduğu gün ve saatler:
pazar ve salı hariç her gün 10:00 - 18:00 arası
Çizgelikedi'nin çağrısı ile 2007 sonunda başlayan ve 2009 Mayıs'ına dek süren bir atölye süreci ile, farklı yaş, deneyim ve mesleklerden 17 kadın katılımcının ortaya koyduğu 32 çalışmadan oluşan sergi, ilk kez (aynı zamanda atölyenin gerçekleştiği mekân da olan) Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nde kamuoyu önüne çıkmıştı. 'Kimlik ve İtaat' bugüne dek sırasıyla Urla, Karaburun ve Eski Foça'da izlenime sunuldu.

Çizgelikedi Kadınlar Projesi, katılımcıların hem kavramı hem fotoğrafları birlikte tartıştığı, bu amaçla düzenli toplanarak ortaya bir sergi çıkardığı bir yılı aşkın bir süreci tanımlıyor. Projenin önceki döneminde de konu edindiği 'kimlik ' kavramından devamla ortaya bir sergi çıkarmayı hedefleyen tartışma sürecinde, çalışılacak kavram katılımcılar tarafından 'Kimlik ve İtaat' olarak belirlendi. Bu kavram ikilisinin çağrıştırdığı/tetiklediği imge ve düşüncelere dair konuk konuşmacıların katkıları ile de zenginleşen okuma, söyleşi ve tartışmalar gerçekleşti.

Yaşları 22-76 arasında değişen farklı deneyim ve mesleklerden gelen 17 kadın fotoğrafçının bir buçuk yıla yayılan bu proje kapsamında ürettiği fotoğraflar arasından, tartışma-eleştiri sürecinde ortak kararla seçilen 32 çalışmadan oluşan serginin Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki izlenim süresi 18 Eylül Cuma akşamı sona erdi.

Serginin yeni durağı; sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere bağışlanıp korunarak dönüştürülmüş, etkileyici bir bahçe içindeki tarihî bir konak olan Söke Belediyesi Fatma-Suat Orhon Müze ve Sanat Evi.

24 Eylül 2009 Perşembe saat 18:30'daki kokteyl ile açılan sergi, 10 Ekim 2009 Cumartesi saat 18:00'e dek bu mekânda izlenebilecek.Foça'daki sergimiz BirGün Gazetesi'nde (10 Eylül 2009)

10 Eylül 2009 tarihli BirGün Gazetesi'nde yer alan sergi haberimize ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Tufan Aksoy'un Çizgelikedi'ye dair Yenigün Gazetesi'ndeki yazısı

Tufan Aksoy'un Yenigün Gazetesi'ndeki yazısı için tıklayın.

Feride Cihan Göktan'ın sergimiz hakkında Radikal iki'de yayınlanan yazısı

'Kimlik ve İtaat' sergimiz hakkında Feride Cihan Göktan'ın yazdığı yazı Radikal İki'de yayınlandı. Okumak için lütfen tıklayın.

Fotoğraf Sergisi: 'Kimlik ve İtaat'

Çizgelikedi Kadınlar Projesi-II'nin son aşaması olan 'kimlik ve itaat' adlı fotoğraf sergisi, 19 Mayıs-19 Haziran 2009 tarihleri arasında Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'ndeydi.

Sergi, Çizgelikedi'nin izmir'de yaşayan ve fotoğrafı bir sanatsal anlatım dili olarak kullanan/kullanmak isteyen kadınlara yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren Yeşer Sarıyıldız, Ülker Sokulluoğlu, Şehlem Sebik, Nurhan Doğan, Meltem Çiftçi, Latife Özyurt, Işık Gülçubuk, Gönül Ocak, Fenay Ulu, Emel Kayın, Işık Deniz Nalbantoğlu, Canan Gümüşalan, Ayşe Aytün Aytar, Aysun Öküzcüoğlu Taşar, Aynur Şen, Aslı Öktener Köse ile Çizgelikedi'den Arzu F. Güngör'ün proje sürecinde ürettiği fotoğraflardan oluşuyor.

Çizgelikedi Kadınlar Projesi, hem kavramı hem fotoğrafları birlikte tartışmayı, bunun için düzenli toplanmayı ve birlikte derinleşilecek 'kimlik ve....' kavramı çerçevesinde ortaya bir sergi çıkarmayı hedefliyordu, tartışma sürecinde bu kavram ikilisi 'Kimlik ve İtaat' olarak belirlendi.

17 kadın fotoğrafçının 32 çalışmasından oluşan ve gezici olarak tasarlanan serginin izleyen günlerdeki yolculuk takvimi ise İzmir çevresine öncelik verilerek belirlenecek.

http://kimlikveitaat.blogspot.com


7-8 Mart 2009 tarihlerinde, EÜ Fotoğraf Topluluğu/EFOT'un 'Fotoğrafta Öznel Gerçeklik' üzerine "Öz/ne?" başlığı ile gerçekleştirdiği atölye çalışmalarının Mart'09 adımında, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde yapılan atölye çalışmasında, Aykan Özener, Murat Göç ve Tahir Ün ile birlikte Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nden Yalçın Çıdamlı ve Arzu F. Güngör de yer aldı. Çıdamlı ve Güngör, Çanakkaleli öğrenciler ile, karşılıklı etkileşimli bir fotoğraf okuma/görsel algılama atölyesi de gerçekleştirdi.
Çizgelikedi BirGün Gazetesi'nde

13 Mart cuma günü, BirGün Gazetesi Ege ekinde Çizgelikedi'ye yer verdi:

Arzu F. Güngör'ün sunumu: Natıonal Geographic Ve Başkalarının Acısına Bakmak

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nden Arzu F. Güngör, 'National Geographic'i Doğru Okumak' ve 'Başkalarının Acısına Bakmak' adlı kitaplardan yola çıkarak, fotoğraf ve fotoğrafın kullanımı üzerine Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü'nde bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum hakkında;
'National Geographic'i Doğru Okumak' adlı kitaplarında, uzak kültürleri öğretme iddiasındaki derginin yer verdiği yüzlerce fotoğrafın yakın bir okumasını yapan yazarlar Catherine A. Lutz ve Jane L. Collins; fotoğraflar aracılığıyla kurulan temsil sürecinin sorunlarını gözler önüne seriyorlar.

Arzu F. Güngör, 70'li yılları kapsayan çocukluğunda ve 80'lere yayılmış ilkgençliğinde National Geographic dergisinden çok etkilendiğini, Lutz ve Collins'i antropolog olmaya yönelten derginin, büyük ihtimalle kendisini de fotoğraf ve görsel kültür alanına çeken önemli etmenlerden biri olduğunu vurguluyor.

Güngör, içinde bulunduğumuz ‘ekranlardan/sayfalardan başkalarının savaşını/acısını izleme’ çağında, 'çatışmalarla dolu bir dünyada, tartışmalı konulardan uzak durabilen ve 1970’lere kadar, hastalıklı, yaralı, sakat ve aç insanları kendi bastığı fotoğraflardan tamamen ayıklamış' (*), bugün de fotoğraf seçimlerinden altyazılara varıncaya dek içeriğinde egemen politikanın belirleyici olduğu bir dergiyi eleştirel bir bakışla değerlendirmek ihtiyacı ile, Sontag'ın Başkalarının Acısına Bakmak'(**) kitabından alıntılarla bir girişin ardından, dergideki fotoğraf ve sayfa düzenlerinden örnekleri paylaşarak tartışmaya açmayı arzulamaktadır.

(*) 'National Geographic'i Doğru Okumak', Catherine A. Lutz, Jane L. Collins, Agora Kitaplığı
(**) Başkalarının Acısına Bakmak', Susan Sontag, Agora Kitaplığı

5 Mart 2009 Perşembe, Saat: 17.30

Yer: Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi
Rektörlük Binası Yanı (Bahçeden Giriş)
Bornova/İZMİR

Tel & Fax:
0232.342 95 42
0232.388 40 00 / 25 00

egesanat@mail.ege.edu.tr

www.egesanat.ege.edu.tr e-mail: egesanat@mail.ege.edu.tr

Çizgelikedi Şubat Ayı Etkinliği: 'Otel ve Diğerleri'

'Otel ve Diğerleri'
Fotoğraflar: Emin Aydoğan
Sözel Sunum: Emel Kayın, Yrd.Doç.Dr.

Tarih: 13 Şubat 2009, Cuma; Saat:19.30
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

İzmir’in yaşayan en eski otellerinden Yeni Şükran Oteli’nde, Emin Aydoğan’ın bizzat yaşayarak ortaya çıkardığı fotoğraflarından oluşan sergiyi, 2008’in son günlerinde konunun öznesi mekânda izlerken ortakladığımız duygularımızı paylaşmak istedik. Konuklarımızı “İzmir Oteller Tarihi” kitabının yazarı arkadaşımız Emel Kayın’ın da yer alacağı etkinliğimizde, kentin kimliğine ait mekanlara dair bakış açısını, fotoğraf dilinin anlatımı ile birlikte görmeye davet etimştik... Söyleşinin bir bölümünü içeren notları blogumuzun devamında bulabilirsiniz.

(Fotoğraflar: Emin Aydoğan)


13 Şubat 2009 'Otel ve Diğerleri' etkinliğimizden...

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nde, Emin Aydoğan'ın 'Otel ve Diğerleri' Sergisindeki Fotoğraflarından Yola Çıkılarak İnsan-Mekân İlişkisi ve Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine Bir Söyleşi Gerçekleşti.Emin Aydoğan’ın, İzmir’in yaşayan en eski otellerinden Yeni Şükran Oteli’nde bizzat yaşarken gerçekleştirdiği çekimlerle ortaya çıkardığı 'Otel ve Diğerleri' adlı sergisinden seçilen fotoğrafların bir gösterisi 13 Şubat 2009 Cuma günü, İzmir-Üçkuyular'daki Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi’ndeydi. Gösterinin yanısıra Emin Aydoğan, Emel Kayın ve konuk izleyicilerin katılımları ile bir de söyleşi gerçekleşti.Hem fotoğraflarının niteliği, hem de konusuyla kurduğu ilişki nedeniyle insanın içini umutla, iyi duygularla dolduran güzel bir sergiyi daha yaygın bir biçimde paylaşmak ve iyi bir fotoğrafçıyı da tanıtmak dileği ile Şubat ayı etkinliğimizi 'Otel ve Diğerleri'ne ayırmıştık; gerek konuşmacıların, gerekse konukların etkin katılımları ile yeni yorumlarla zenginleşerek derinleşen bir söyleşi gerçekleşmesini mutluluk verici buluyor ve katılan herkese teşekkür ediyoruz.

Yaygın belgesel fotoğrafçılık uygulamalarında genellikle konusuna dışarıdan bakan, 'batıdan doğuya', neredeyse 'oryantalist' denebilecek bir bakışın sözkonusu olduğunun ve
bu sergi vesilesi ile, belgesel fotoğrafın kırması gereken bu 'kod' üzerine bir tartışma fırsatı doğmasını önemsediğimizin altını çizmek istiyoruz.Gösteri öncesi ve sonrasında İzmir Oteller Tarihi’ adlı bilimsel çalışma ve 'Mekân Hikayeleri’ adlı öykü kitaplarının yazarı mimar Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın, kentin kimliğine ait mekânlara ve insan mekân ilişkisine dair düşüncelerini , Emin Aydoğan fotoğraflarının oluşum süreci ve hem çalışma mekanı hem de yaşadığı yer olan Yeni Şükran Oteli'ne ilişkin duygularını aktardı.

Toplumsal Cinsiyetin Ölümü/Murat Göç

Murat Göç'ün Çizgelikedi'de 21 Ekim 2008'de gerçekleşen 'Toplumsal Cinsiyet Görünümleri' sunumundan yola çıkarak yazdığı 'Toplumsal Cinsiyetin Ölümü' adlı makale, sanal fotograf dergisi fotografya'da yayında:
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=368,0,0,1,0,0

Çizgelikedi Kuşadası'ndaydı

Çizgelikedi, Kuşadası'nda, 17 Ocak-7 Şubat 2009 tarihleri arasında (4 Cts, 16 saat ) bir grup amatör fotoğrafçıya Temel Fotoğraf Bilgileri Semineri verdi.

9 Ocak 2009/Çizgelikedi

Çizgelikedi'de Söyleşi: 'Paris Fotoğraf Ayı ve Paris Photo'08 İzlenimleri, Düşünceler/ Ahmet Elhan, Murat Germen, Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

Söyleşi:

Paris Fotoğraf Ayı ve Paris Photo’08 İzlenimleri, Düşünceler...

Sunanlar:
Ahmet Elhan, Murat Germen,
Refik Akyüz, Serdar DarendelilerTarih: 9 Ocak 2009, Saat: 19:30
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Gürsel Aksel Bulvarı, 43/C Üçkuyular-İZMİR
Kroki için tıklayınız


Geniş Açı” dergisini yayınladıkları 10 yıllık dönemde, gerek Paris Fotoğraf Ayı’nı, gerekse Paris Photo’yu hem izlemeye, hem de okurlarını bu etkinliklerden haberdar etmeye özen göstermiş olan yayıncı ve editörler Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler ile; geçtiğimiz Kasım ayında 19 ülkeden 86 galeri ve 21 yayıncının katıldığı Paris Photo ‘08’i ziyaret eden fotoğraf sanatçısı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Murat Germen, bu önemli etkinliklere dair izlenimlerini ve değerlendirmelerini bizlerle paylaşırlarken; fotoğraf sanatçısı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Elhan, fotoğrafın ulusal-uluslararası ortamlardaki koleksiyon değeri konusunda bilgi ve deneyimlerini aktaracak.


Murat Germen
http://www.muratgermen.com/

Ahmet Elhan
http://www.sanalmuze.org/sanatci/Ahmet%5EElhan.htm

Refik Akyüz& Serdar Darendeliler
http://www.fotoritim.com/yazi/genis-acinin-ardindan

Paris Fotoğraf Ayı (Mois de La Photo A Paris) resmi sitesine bağlantı

Paris Photo 2008 ile ilgili cizgelikedi.blogspot.com'un haberine bağlantı

Fuarın resmi sitesinden bağlantılar
Paris Photo 2004
Paris Photo 2005
Paris Photo 2006
Paris Photo 2007
Paris Photo 2008